FSOM 2014 Stafett

H21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 25,1 km  Väliajat: 2,7 km 6,1 km 6,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,5 km  Väliajat: 2,7 km 6,1 km 6,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,5 km  Väliajat: 2,7 km 6,1 km 6,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,3 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km 4,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,3 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km 4,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,3 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km 4,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 18,1 km  Väliajat: 1,8 km 5,1 km 5,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 9,9 km  Väliajat: 1,8 km 5,1 km 5,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,3 km  Väliajat: 1,8 km 5,1 km 5,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 15,2 km  Väliajat: 1,9 km 4,2 km 4,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 9,5 km  Väliajat: 1,9 km 4,2 km 4,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,9 km  Väliajat: 1,9 km 4,2 km 4,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 12,7 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,7 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,2 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H65 Lopputulokset  
   1. Vaihto 10,3 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,6 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,5 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 18,1 km  Väliajat: 1,9 km 4,2 km 4,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,3 km  Väliajat: 1,9 km 4,2 km 4,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,3 km  Väliajat: 1,9 km 4,2 km 4,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,9 km  Väliajat: 2,4 km 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,9 km  Väliajat: 2,4 km 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,9 km  Väliajat: 2,4 km 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 12,7 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,4 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,2 km  Väliajat: 2,2 km 3,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 12,7 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,8 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,2 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 10,4 km  Väliajat: 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 4,7 km  Väliajat: 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,2 km  Väliajat: 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
HD Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,4 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,4 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,4 km  Väliajat: 2,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
HD12 TRRR Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,0 km  Väliajat: 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 1,5 km  Väliajat: 1,4 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 1,5 km  Väliajat: 1,4 km Osuusajat  Rastiväliajat  
Tulosten muoto:
Suomi Svenska English